Tải Game

Tổng kết Quốc chiến mùa 2

14/10/2017

Tổng kết Quốc chiến mùa 2

Cụm 1

Ngụy: 25 (Tương Dương, Thọ Xuân)
- Quốc gia có số thành trì cao nhất: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x10,000
- Quốc gia chiếm được thành trung tâm (Tương Dương): toàn quốc nhận Xu quốc gia x10,000
Ngô: 17
- Quốc gia có số thành trì cao thứ 2: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x5000
Thục: 13 (Uyển Thành, Võ Lăng)
- Quốc gia có số thành trì cao thứ 3: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x3000
- Quốc gia chiếm được 2/3 thành trị thương khi kết thúc: toàn quốc nhận Xu quốc gia x10,000

Cụm 2

Ngụy: 26 (Tương Dương, Uyển Thành, Thọ Xuân)
- Quốc gia có số thành trì cao nhất: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x10,000
- Quốc gia chiếm được 2/3 thành trị thương + Tương Dương: toàn quốc nhận Xu quốc gia x20,000
Thục: 17 (Võ Lăng)
- Quốc gia có số thành trì cao thứ 2: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x9000
- Quốc gia chiếm được 1/3 thành trị thương khi kết thúc: toàn quốc nhận Xu quốc gia x10,000
Ngô: 12
- Quốc gia có số thành trì cao thứ 3: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x8000

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ